Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van de voorwaarden

Op alle offertes en overeenkomsten van het bedrijf Reinmaas (KvK 24446996) zijn de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Offertes

 • a. Offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders vermeld, zijn genoemde prijzen exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 • b. Offertes uitsluitend voor de termijn die daarin vermeld is. Is er geen termijn vermeld, dan geldt er een termijn van 14 dagen.
 • c. Offertes en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals ontwerpen/ tekeningen/ modellen/ monsters/ beschrijvingen/afbeeldingen en dergelijke bescheiden die op onze offertes betrekking hebben blijven eigendom van Reinmaas. Deze mogen niet zonder toestemming van Reinmaas aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

Artikel 3: Orderbevestiging

Een order wordt als bevestigd beschouwd wanneer er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is en/of er minimaal 30% van het orderbedrag is aanbetaald.

Artikel 4: Annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt is hij verplicht de door Reinmaas reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs te betalen. Tevens wordt maximaal 10% van de order in rekening gebracht.

Artikel 5: Levertijd

De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Bij eventuele overschrijding geldt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, noch verplichting tot enige vergoeding, noch geeft het de koper het recht de order te annuleren. Bovenstaande is niet van toepassing als de leveringstermijn een wezenlijk bestanddeel vormt van de overeenkomst.

Artikel 6: Levering en Eigendom

 • a. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Reinmaas tot aan het moment waarop de opdrachtgever voor alle facturen betaald zijn.
 • b. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door Reinmaas teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Reinmaas aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • c. De opdrachtgever zal alles in het werk stellen om het Reinmaas mogelijk te maken de goederen te leveren en machtigt Reinmaas om daartoe zijn/haar terreinen en of gebouwen te betreden.

Artikel 7: Prijzen

 • a. De prijs staat vermeld in de offerte en is gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 • b. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door Reinmaas worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 • c. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 • d. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 8: Betaling

 • a. Betalingen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum zijn ontvangen.
 • b. Indien door de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt betaald, is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim. Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Met een minimum van € 100,00.
 • c. Blijft opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Reinmaas gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, of bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever.

Artikel 9: Reclame

 • a. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen/producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Eventuele reclames moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
 • b. De opdrachtgever is verplicht Reinmaas in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken.
 • c. Afwijking van het voorafgaande heeft tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep kan doen op geconstateerde gebreken en/of manco’s.
 • d. De opdrachtgever heeft geen recht om klachten in te dienen als:
  • het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, of onzorgvuldig gebruik van een product – het product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; – het product aan derden is overgedragen;
  • Reinmaas de producten/goederen geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Reinmaas zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van garantie;
  • Reinmaas bij de vervaardiging van het product grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de opdrachtgever heeft gebruikt;
  • het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of
  • de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Reinmaas is nagekomen.